Algemene voorwaarden Gebr. Van der Salm B.V.

HOOFDSTUK I: DEFINITIES

Artikel 1

In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “verkoper”: Gebr. Van der Salm B.V.;
 2. “koper”: iedere (rechts)persoon, die met verkoper een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 3. “producten”: planten, zijnde houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, al dan niet geplaatst in emmers, potten of manden, al dan niet voorzien van stickers of etiketten en al dan niet voorzien van verpakkingsmateriaal;
 4. “ladingdragers”: ieder product, of een gedeelte van een product, afkomstig van de Container Centralen Benelux B.V. waaronder maar niet uitsluitend: CC-Containers en CC-Eurocontainers. Onder dit begrip vallen eveneens soortgelijke producten van andere leveranciers.

HOOFDSTUK II: ALGEMEEN

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (in de meest ruime zin), die aan verkoper worden verstrekt.
 2. Indien deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden deze in hun geheel, of dat deel waarvan door partijen niet schriftelijk wordt afgeweken.
 3. Indien in een koopovereenkomst van een of meer bepalingen van deze voorwaarden wordt afgeweken of daarin een of meer voorwaarden terzijde worden gesteld, dan gelden de afwijkende en/of terzijde stellende bepalingen als niet-overeengekomen en van onwaarde wordt aangemerkt, tenzij deze afspraken in de hoofdtekst van de koopovereenkomst staan opgenomen en expliciet door verkoper zijn aanvaard.

HOOFDSTUK III: AFLEVERING

Artikel 3

 1. Levering geschiedt af het bedrijf van verkoper of een andere door verkoper te bepalen plaats.
 2. Als verkoper voor verzending zorg draagt, wordt de wijze van verzending door verkoper bepaald, tenzij in de overeenkomst de wijze van verzending anders wordt geregeld. De kosten van het vervoer komen voor rekening van koper. Indien niet aan de loods van koper geleverd kan worden, zorgt koper dat de producten op doelmatige wijze gelost kunnen worden.

Artikel 4

 1. Een overeengekomen levertijd is een streefdatum en geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien producten niet (tijdig) verzonden of afgeleverd kunnen worden bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van weersomstandigheden, geeft verkoper daarvan schriftelijk bericht aan koper. Verkoper is, behoudens grove schuld of nalatigheid van verkoper, niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan, onverminderd het bepaalde in artikel 11. Verkoper houdt na deze mededeling de producten ter beschikking van koper. Indien producten te laat verzonden of afgeleverd worden als gevolg van grove schuld of nalatigheid van verkoper, is koper gerechtigd de overeenkomst te annuleren en zijn geleden schade op verkoper te verhalen.
  De door verkoper te vergoeden schade bedraagt in dat geval nimmer meer dan het factuurbedrag dat betrekking heeft op de producten die niet (tijdig) verzonden of geleverd kunnen worden.

Artikel 5

 1. Bij geschatte partijen mag het aantal afgeleverde producten maximaal 15% onder het geschatte aantal liggen. Van het aantal geleverde producten, mag maximaal 15% niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden. In beide gevallen geldt dat verkoper voor eventuele gevolgen hiervan niet aansprakelijk is.
 2. Indien het aantal afgeleverde producten meer dan 15% onder het geschatte aantal ligt of meer dan 15% van de geleverde producten niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet, kan koper een schadevergoeding eisen voor het ontbrekende aantal producten of het aantal producten dat niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet. Het is aan verkoper om te bepalen of hiervan sprake is.
 3. Aan koper komt het recht op schadevergoeding niet toe als sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en dit tijdig doch in ieder geval 7 kalenderdagen voor de leveringsdatum aan koper is medegedeeld, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11. Onder overmacht vallen, behoudens hetgeen in artikel 11 staat opgenomen, onder meer weersomstandigheden. Klachten en vorderingen tot schadevergoeding dienen op straffe van verval van alle rechten plaats te vinden binnen de gestelde klachttermijn van artikel 9.
 4. De schadevergoeding als bedoeld in dit artikel wordt berekend op basis van het verschil tussen de waarde van het werkelijk geleverde aantal producten of het geleverde aantal producten dat aan de overeengekomen voorwaarden voldoet en het factuurbedrag voor de betreffende levering producten minus 15%.

HOOFDSTUK IV: RISICO

Artikel 6

 1. De aan koper verkochte producten zijn voor risico van verkoper tot aan het moment van aflevering aan koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
 2. Het risico voor het verkochte gaat over op koper vanaf het moment van aflevering van het verkochte op het transportmiddel vanaf het bedrijf van verkoper of een andere door verkoper te bepalen plaats. Een en ander is onafhankelijk van de vraag wie het transport van de producten regelt en betaalt.

HOOFDSTUK V: LADINGDRAGERS

Artikel 7

 1. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van producten op ladingdragers, ontstaat tussen verkoper en koper voor wat de ladingdragers betreft, een rekening-courantverhouding. Koper zal binnen 1 werkdag na aflevering van de producten, een zelfde aantal ladingdragers inclusief bijbehorende hulpmaterialen aan verkoper verstrekken. Deze verstrekking zal fysiek gebeuren op de locatie waar de producten zijn geleverd of door middel van een administratieve boeking ten behoeve van de rekening-courantverhouding.
 2. Het aantal ladingdragers waarop de producten aan koper worden geleverd, staat genoemd op de vrachtbrief/containerbon/afleverbon. Behoudens protest hiertegen van koper direct bij aflevering, geeft dit de feitelijke situatie weer en verbindt koper zich jegens verkoper dit aantal ladingdragers aan verkoper te retourneren.
 3. Verkoper verstrekt tweewekelijks aan koper een overzicht waaruit de hoeveelheid ladingdragers blijkt die koper aan verkoper dient te retourneren. Behoudens protest van koper binnen 5 kalenderdagen na dagtekening van dit overzicht, geeft dit overzicht de feitelijke situatie weer van de rekening-courantverhouding.
 4. Als koper niet voldoet aan het gestelde in lid 1, verkeert koper van rechtswege in verzuim. Verkoper is in dat geval gerechtigd om een huursom in rekening te brengen conform de tarieven van de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. Indien de ladingdrager na 30 kalenderdagen niet overeenkomstig lid 1 aan verkoper is verstrekt, is verkoper gerechtigd de vervangingswaarde van de ladingdrager in rekening te brengen. De vervangingswaarde wordt berekend volgens de actuele tarieven voor vervangingswaarde van de Container Centralen Benelux B.V.
 5. Het saldo op de rekening-courantverhouding is te allen tijde opeisbaar. Op het eerste verzoek van verkoper is koper gehouden om binnen 1 werkdag het saldo van de rekening-courantverhouding aan te bieden aan verkoper. Als koper hier niet aan voldoet, verkeert koper van rechtswege in verzuim en is koper gerechtigd om een huursom in rekening te brengen conform de tarieven van de Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. Indien de ladingdrager na 30 kalenderdagen niet overeenkomstig lid 1 aan verkoper is verstrekt, is verkoper gerechtigd de vervangingswaarde van de ladingdrager in rekening te brengen.

HOOFDSTUK VI: BETALING

Artikel 8

 1. Betaling dient te geschieden binnen 10 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van verkoper. Bij overschrijding van deze termijn is koper van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
 2. Koper is bij niet of gedeeltelijk betalen van de koopsom, alle kosten verschuldigd die verkoper redelijkerwijs heeft moeten maken om koper tot nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens verkoper te brengen. Hiertoe worden gerekend zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die aan de invordering van de vordering van verkoper zijn verbonden.
 3. Zolang koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet of niet geheel is nagekomen, blijft verkoper eigenaar van de geleverde producten. Dit eigendomsvoorbehoud heeft betrekking op alle vorderingen van verkoper op koper, mits die samenhangen met of voortvloeien uit eerdere of latere leveringen van producten. Koper is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van normale bedrijfsuitoefening over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Koper is verplicht verkoper onverwijld te informeren, indien op de nog niet betaalde producten door derden beslag wordt gelegd of andere maatregelen ten aanzien van die producten worden genomen.
 4. Indien koper op enige vervaldag niet aan zijn verplichtingen ter zake van geleverde producten heeft voldaan, heeft verkoper het recht te verlangen dat behoorlijke zekerheid voor de voldoening van die verplichtingen zal worden gesteld. Bovendien heeft verkoper in dat geval bij het afsluiten van een nieuwe koopovereenkomst het recht ter zake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen direct te verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld. Indien de verlangde zekerheid niet binnen 14 kalenderdagen is gesteld, heeft verkoper het recht lopende overeenkomsten te annuleren of verdere afleveringen op te schorten, alles onverminderd zijn recht om de daardoor door hem geleden of te lijden schaden te vorderen.
 5. In afwijking van het voorgaande zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onderneming beëindigt of overdraagt dan wel, indien koper een rechtspersoon is zodra deze rechtspersoon wordt ontbonden.

HOOFDSTUK VII: RECLAME

Artikel 9

 1. Klachten over producten die niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden, welke zichtbare gebreken hebben of de hoeveelheid geleverde producten betreffen, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 1 werkdag na de aflevering. De datum van het poststempel, de fax of e-mail is hierbij bepalend.
 2. Bij elke reclame is koper verplicht de klachten duidelijk te omschrijven.

Artikel 10

 1. Reclames wegens verborgen gebreken moeten met argumenten kenbaar worden gemaakt terstond nadat het gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen.
 2. Reclame na afloop van de eerste groei- of bloeiperiode volgend op de levering, is in geval van niet-soortechtheid of onzuiverheid slechts mogelijk indien koper aantoont, dat noch bij levering, noch tijdens de eerste groeiperiode de niet soortechtheid of onzuiverheid redelijkerwijze voor constatering vatbaar is geweest.

HOOFDSTUK VIII: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet (tijdig) verzenden of afleveren van producten als gevolg van weersomstandigheden, tenzij de schade onder de dekking van een door verkoper afgesloten verzekering valt.
 2. Verkoper heeft voor gewasschade als gevolg van hagel een aansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met hagel, is steeds beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 3. Voor schade die een andere oorzaak heeft dan weersomstandigheden en die niet onder de dekking van een verzekering van verkoper valt, is de aansprakelijkheid van verkoper steeds beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat voor de levering van de producten in rekening is gebracht.
 4. Verkoper is voorts nimmer aansprakelijk indien en voor zover koper door hem geleden schade ook rechtstreeks op een derde, dan wel op zijn eigen verzekeringsmaatschappij, kan verhalen.
 5. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper.

HOOFDSTUK IX: GESCHILLEN

Artikel 12

 1. De overeenkomst tussen verkoper en koper is onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te ‘s-Gravenhage.

Download de Algemene voorwaarden van Gebr. Van der Salm B.V. hier als PDF-bestand.